Gdzie jestem?

Cart  

No products

Shipping 0,00 PLN
Total 0,00 PLN

Check out

Regulamin Sklepu Internetowego Impressimo.pl


Gwarancje Impressimo.pl


Postanowienia wstępne:

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego Impressimo.pl – zwanego również salonem internetowym lub Impressimo Salon Jubilerski On-line, prowadzonego pod adresem www.impressimo.pl Operatorem Sklepu jest firma BSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, z siedzibą w Warszawie. Regulamin ten obowiązuje Operatora Sklepu, Producentów biżuterii Impressimo oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Produkty oferowane w sklepie www.impressimo.pl są fabrycznie nowe a biżuteria dawna i antyczna jest oznaczona odpowiednią informacją, wskazującą na jej stan oraz okres w jakim powstała, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Usługodawcą, sprzedwacą i operatorem sklepu internetowego odpowiedzialnym za wszelkie zobowiązania wynikające z tytułu sprzedaży w sklepie internetowym o nazwie Impressimo.pl jest:
  BSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Puławska 111A lok. 12, 02-707 Warszawa, NIP: 5213722889

Przyjmowanie zamówienia:

 1. Impressimo.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: +48 513466882 (w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00).
 3. Złożenie zamówienia w Impressimo.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Informacje dotyczące produktów w Impressimo.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu / towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub
  zażądania przedpłaty.
 6. Kamienie szlachetne różnią się minimalnie między sobą. W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi kamienia o konkretnych, zamówionych parametrach – sklep zaoferuje w tej samej cenie kamień o nieznacznie różniących się parametrach i takiej samej, lub wyższej wartości rynkowej.
 7. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – stanowią jedynie charakter informacyjny. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces produkcyjny biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

 

Jakość produktów i certyfikaty:

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają dożywotniej gwarancji i odpowiedzialności Sprzedawcy oraz Producenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,
 2. Klient ma prawo do jednorazowej bezpłatnej zmiany rozmiaru pierścionka / obrączek - dotyczy tylko towaru zakupionego w sklepie impressimo.pl. Klient ponosi koszt dostarczenia pierścionka/ obrączek do zmiany rozmiaru - tylko w przypadku przesyłek zagranicznych. Poprawiony pierścionek / obrączki odsyłany jest na koszt Producenta.
 3. Klient ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi pielęgnacji biżuterii Impressimo (czyszczenie i konserwacja) – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
 4. Sprzedawca poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego specjalnym Certyfikatem Impressimo, który jest wystawiany na zlecenie Impressimo przez Producenta biżuterii.
  * podstawa prawna:
  • kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. Zmianami)

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia:

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, najpóźniej do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: +48513466882 lub e-mailem, pod adresem: kontakt@impressimo.pl.
 3. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia na każdym z etapów jego realizacji.

 

Ceny:

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Paragony i faktury:

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon Producenta biżuterii. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

 

Terminy realizacji zamówień:

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest bezpośrednio przez Producenta w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo.
 2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem lub kartą płatniczą, towar wysyłany jest drugiego dnia roboczego po wpłynięciu zamówienia.
 3. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub e-przelewem, wysłanie produktu następuje drugiego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Producenta.
 4. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Sprzedawca.
 5. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.
 6. Sprzedawca oraz Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie bez ponoszenia żadnych kosztów.
 7. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć do 6 dni roboczych po dniu ich nadania:  
  *z wyjątkiem zamówień na biżuterię z brylantami, z kamieniami o konkretnej, rzadkiej charakterystyce. Wówczas, w niektórych przypadkach, okres oczekiwania może się wydłużyć – o czym Klient zostanie poinformowany.
   

Uszkodzenia przesyłek:

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności, Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub innych zabezpieczeń zastosowanych na przesyłce.
 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym
  oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z Impressimo, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
 4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

 

Dokonywanie płatności:

 1. Sklep honoruje następujące formy płatności:
  1. a – opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od przedstawiciela salonu ("opcja - odbiór osobisty") kuriera lub na poczcie.
  2. b – karta kredytowa, debetowa, przelew online – zapłata realizowana za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Operatora Płatności lub Operatora Sklepu.
  3. c – przekaz/przelew - na rachunek Operatora Sklepu: BSW Sp. z o. o., numer konta:
  80 1140 2004 0000 3102 7616 6313 , w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Operatora Sklepu.
  4. a - PayPal -zapłata realizowana za pośrednictwem przelewy24.pl w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Operatora Sklepu.
  5. a - RATY - zapłata realizowana za pośrednictwem przelewy24.pl oraz Partnerów przelewy24.pl, w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po pozytywnej decyzji kredytowania zakupu oraz odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Operatora Sklepu.
  2. Brak zapłaty za zamówiony (towar) produkt w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.Płatności w serwisie są realizowane za pośrednictwem systemu przelewy24.pl. Regulamin płatności znajduje się tutaj: http://www.przelewy24.pl/regulamin

 

Zwrot zamówionego towaru:

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Impressimo.pl gwarantuje przyjęcie zwrotu towaru w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówionego produktu.
 2. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę oraz Producenta biżuterii tylko i wyłącznie wtedy,gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, certyfikat, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.
 3. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa i jego pozytywną opinią.
 4. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na na koszt firmy Impressimo. Po skontaktowaniu się z Zespołem Obsługi Klienta Impressimo, zleci on firmie kurierskiej odbiór przesyłki pod wskazanym adresem. W przypadku nadania przesyłki bezpośrednio przez Klienta, oferujemy zwrot kosztów przez Niego poniesionych (opłata za paczkę poleconą priorytetową według cennika Poczty Polskiej). 
 5. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 31 dni od daty doręczenia towaru Klientowi. 
 6. Operator sklepu, Sprzedawca oraz Producent oświadczają, iż nie przyjmują przesyłek za pobraniem - chyba, że zostało to wcześniej ustalone drogą pisemną.
 7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty - wzór pisma jest wówczas wysyłany do Klienta drogą mailową.
 8. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 

Reklamacje:

 1. W przypadku pojawienia się wad produktu, w celu zgłoszenia reklamacji , należy wysłać go do Producenta na adres:
  Chmielewski Paweł Przedsiębiorstwo Jubilerskie Diamor, ul. Narutowicza 3, 09-200 Sierpc z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy Impressimo.
 2. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady.
 3. Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłką kurierską standard - na koszt Sprzedawcy.
 4. Produkty zakupione w Impressimo.pl można również reklamować bezpośrednio w salonie jubilerskim: DIAMOR, ul. Narutowicza 3, 09-200 Sierpc.
 5. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Producentowi, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 6. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy Producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 7. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Impressimo skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
   
Ochrona danych osobowych:
 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail oraz tradycyjną skrzynkę pocztową.
 5. W sklepie Impressimo.pl nie ma funkcji rejestracji Klienta /Kupującego - dlatego też, dane osobowe nie są przetrzymywane, ani archiwizowane. Podane przez Klienta dane podczas zakupu, są wykorzystywane jedynie do poprawnej realizacji zamówienia.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2014.
 2.  Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na Impressimo.pl.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@impressimo.pl
 6. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.
 7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym lub Sprzedającym a Impressimo.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Impressimo.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Impressimo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”."

 


----------------------------------------------------------------------------------

Regulamin dotyczący bonów upominkowych oraz kart rabatowych Impressimo


Poniższy tekst stanowi regulamin dotyczący bonów upominkowych Impressimo.pl

 

Skrócone zasady:

Bon upominkowy zwany również kartą upominkową lub voucherem może zostać zrealizowany tylko i wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem: www.impressimo.pl.

Bon upoważnia jej posiadacza do zakupu towaru w Impressimo.pl na terytorium RP, o cenie nie przekraczającej jej nominału. Jeśli cena towaru przekracza nominał karty upominkowej, posiadacz może dopłacić różnicę.

Karta upominkowa nie jest akceptowana w innych punktach handlowych ani usługowych. Karta upominkowa jest bezzwrotna. Karta nie upoważnia do dokonywania wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. Impressimo.pl nie odpowiada za zgubienie, zniszczenie, przekazanie kodu rabatowego osobom trzecim oraz utratę karty. W razie jej zgubienia duplikaty nie będą wydawane.


Karta rabatowa:

 

Rabat na karcie obowiązuje tylko i wyłącznie na asortyment, który aktualnie nie jest objęty promocją, zniżką, ani nie jest oznaczony słowem "wyprzedaż".

Informacje o nominale oraz terminie ważności karty rabatowej są nadrukowane bezpośrednio na karcie.

 

Sprzedawca i Producent:

Chmielewski Paweł Przedsiębiorstwo Jubilerskie Diamor, ul. Narutowicza 3, 09-200 Sierpc, NIP: 776-000-03-28

 

 1. Bon upominkowy jest dokumentem uprawniającym do zakupu dowolnej biżuterii Impressimo dostępnej na stronie internetowej http://impressimo.pl/ zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu.
 2. Bony są ważne przez rok od daty zakupu. Po upływie tego terminu jego niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 3. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 4. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana / posiadacz karty może dopłacić do Bonu jeżeli wartość produktów opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Bonu Upominkowego, salon jubilerski Impressimo nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuacją.
 6. Bon upominkowy i karta rabatowa nie uprawniają do zakupu bonów upominkowych.

 

Terminy realizacji zamówień

 1. Zamówiony Bon wysyłany jest bezpośrednio przez Producenta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo.
 2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem lub kartą płatniczą, towar wysyłany jest drugiego dnia roboczego po wpłynięciu zamówienia.
 3. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub e-przelewem, wysłanie produktu następuje drugiego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Producenta.
 4. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Sprzedawca.
 5. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.
 6. Sprzedawca oraz Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 7. Bon może zostać wysłany drogą elektroniczną - po wcześniejszym uzgodnieniem ze sklepem impressimo.pl
   

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail oraz tradycyjną skrzynkę pocztową.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2014.
 2.  Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na Impressimo.pl.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@impressimo.pl
 6. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.
 7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym lub Sprzedającym a Impressimo.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Impressimo.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Impressimo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”."

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016